Sakrament chrztu

Chrzest udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.30.
Poprzedzony jest obowiązkową katechezą dla rodziców i chrzestnych: w soboty przed niedzielami chrztu – o godz. 17.00 w sali na plebanii.

Kancelaryjne wymogi: odpis aktu urodzenia dziecka, wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska), zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Najpóźniej tydzień przed chrztem rodzic osobiście powinien zgłosić dziecko w kancelarii.

Na rodzicach dziecka ochrzczonego spoczywa obowiązek pielęgnowania i rozwijania delikatnego ziarnka wiary. Rodzice, którzy nie dają w najmniejszym stopniu takiej gwarancji wychowawczej, nie mogą ubiegać się o chrzest własnego dziecka. Na przykład takimi nie mogą być rodzice niewierzący, niepraktykujący i notoryczni gorszyciele. Może zdarzyć się, że ksiądz w takich sytuacjach będzie zmuszony odmówić chrztu, bo zobowiązuje go do tego prawo kanoniczne.

Chrzestnym może być każdy chrześcijanin wierzący i aktualnie praktykujący bez przeszkód kanonicznych (taką przeszkodą jest np. życie z kimś bez wymaganego ślubu kościelnego).

Rodzice i chrzestni powinni przyjąć Komunię świętą w intencji ochrzczonego.

Sakrament bierzmowania

W naszym kościele ten sakrament jest zwykle udzielany w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, a bezpośrednie przygotowanie do niego trwa trzy lata.

Kancelaryjne wymogi: metryka chrztu, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – Eucharystia

Komunię świętą przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej zasadniczo podczas Mszy świętej. Można ją przyjąć dwa razy w ciągu dnia, z tym, że za drugim razem trzeba wziąć udział w całej Mszy świętej.

Pierwsza Komunia święta – odbywa się w drugą niedzielę maja w dwóch grupach (dla dzieci klas trzecich ze szkół podstawowych nr 5 i 7), w czasie Mszy świętych o godz. 11.00 i 12.30. Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzają cotygodniowe katechezy dla dzieci i ich rodziców w sali przy kościele.

W naszej parafii Pierwsza Komunia święta jest praktykowana z bezpośrednim udziałem rodziców, aby w ten sposób podkreślić ich odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci i nieocenioną pomoc w tym trudnym procesie.

Kancelaryjne wymogi: metryka chrztu dziecka.

Pierwsza rocznica Pierwszej Komunii świętej jest obchodzona w trzecią niedzielę maja.

Sakrament pojednania i pokuty

Ze spowiedzi świętej można skorzystać codziennie w czasie Mszy świętych i innych nabożeństw. Z racji pierwszego piątku miesiąca spowiedź odbywa się w godz. od 15.00 do 19.00, a w poprzedzający go czwartek od 17.30 do 19.00.

Całodzienne spowiedzi odbywają się przed Bożym Narodzeniem, w ramach rekolekcji wielkopostnych i przed wrześniowym odpustem.

Sakrament chorych

Chorzy korzystają z posługi sakramentalnej w każdy pierwszy piątek miesiąca. Kapłani udają się do domów od godz. 8.00.

Natomiast świeccy szafarze w każdą niedzielę po rannej Mszy świętej, tj. od godz. 8.00, zanoszą Komunię świętą tym, którzy o to prosili. Mieszkanie chorego winno być odpowiednio przygotowane, a domownicy powinni w miarę możliwości uczestniczyć w ceremonii udzielania Komunii świętej.

W razie nagłej potrzeby kapłani spieszą z posługą o każdej porze dnia i nocy.

Sakrament małżeństwa

Rozmowy duszpasterskie z narzeczonymi w kancelarii parafialnej odbywają się według „Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”, obowiązującego od 1 czerwca 2020 r.

1. Zawarcie małżeństwa powinno mieć miejsce w parafii jednego z narzeczonych (jest to parafia, na terenie której rzeczywiście mieszka przynajmniej jedno z narzeczonych). Tylko dla słusznych racji małżeństwo może odbyć się w innej parafii. Należy wtedy uzyskać zezwolenie własnego proboszcza.

2. Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi odbywają się w tej parafii, w której małżeństwo będzie zawierane.

3. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed ślubem. Należy bezwzględnie spełnić ten wymóg czasowy. Natomiast planowany termin zawarcia małżeństwa można ustalić i zgłosić do kancelarii
dużo wcześniej.

4. Zapowiedzi ogłaszane są w formie pisemnej przez umieszczenie ich w gablocie ogłoszeń.

5. Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie obejmą trzy spotkania.

6. W czasie pierwszego spotkania w kancelarii z narzeczonymi duszpasterz informuje o wymogach przygotowania bezpośredniego do małżeństwa oraz o tym, jakie winni przygotować dokumenty i umawia się z nimi na nieodległy termin celem sporządzenia protokołu przedślubnego.

7. Drugie spotkanie rozpoczyna się wspólną modlitwą. Przed rozpoczęciem zadawania pytań zawartych w protokole kapłan odbiera od narzeczonych przysięgę mówienia prawdy. Jest to przysięga na Pismo Święte i Krzyż. W trakcie tego spotkania zapisywane są najpierw dane personalne narzeczonych, i ta część odbywa się wspólnie; a następnie narzeczonym zadawane są pytania, na które odpowiadają w osobności. Rozmowa na osobności z każdym z narzeczonych podyktowana jest ochroną przed dopuszczeniem do zawarcia nieważnego małżeństwa.

8. Ostatnie, trzecie spotkanie, poświęcone jest celebracji sakramentu małżeństwa.

9. Wymagane dokumenty:

a) Każde z narzeczonych powinno przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

b) Każde z narzeczonych przedstawia aktualną metrykę chrztu (wystawioną nie później niż 6 miesięcy). Potwierdza ona m.in. przyjęcie chrztu oraz bierzmowania. Metryki nie przedstawia osoba, która zawiera małżeństwo w parafii, w której została ochrzczona.

c) Narzeczeni przedstawiają ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

d) Narzeczeni dostarczają zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające stan wolny.
Jest to: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jego ważność wynosi 6 miesięcy). Takie zaświadczenie należy dostarczyć nie później niż dwa miesiące przed ślubem (powinno być ono dostarczone na pierwsze lub najpóźniej na drugie spotkanie w kancelarii).

e) Narzeczeni przedstawiają świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej, obejmujące także spotkania w katolickiej poradni rodzinnej.

10. W niektórych szczególnych sytuacjach należy przedstawić również inne dokumenty, o których poinformuje duszpasterz
na pierwszym spotkaniu (dokumenty te wymienia także Dekret Konferencji Episkopatu Polski).

Pełny tekst Dekretu Konferencji Episkopatu Polski   >> zobacz

W naszej parafii sakrament małżeństwa udzielany jest zwyczajowo w soboty całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu i Adwentu. Odstąpienie od tej zasady musi być odpowiednio uzasadnione.