Patronem Stowarzyszenia jest bł. ks. Adolf Kolping, katolicki ksiądz, prekursor Katolickiej Nauki Społecznej, beatyfikowany w 1991 r. przez Jana Pawła II, który uznał go za wzór do naśladowania dla współczesnego świata.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” zostało powołane 25 lutego 2010 r. Wpis do KRS uzyskało 11 sierpnia 2010 r. Jako katolicka organizacja realizuje idee samopomocy społecznej, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, motywującej do działania. Licząca 16 członków bocheńska Rodzina Kolpinga jest zrzeszona w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. Obecnie Dzieło Kolpinga liczy ok. 470 000 członków działających w 5 800 Rodzinach Kolpinga w 61 krajach świata.
W naszym kraju istnieją 43 Rodziny Kolpinga, w których działa ponad 1000 osób.

************

Od grudnia 2013 r. przy naszym stowarzyszeniu działa KOLPINGOWSKI KLUB SENIORA.

Spotkania członków Klubu odbywają się w siedzibie stowarzyszenia przy bocheńskim kościele św. Pawła Apostoła (w sali bł. Adolfa Kolpinga) – w poniedziałki o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kontakt telefoniczny: 14 635 11 17

Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć więcej informacji o realizowanych przez stowarzyszenie inicjatywach i projektach, skierowanych do społeczności lokalnej, zwłaszcza do seniorów, tj. kursy językowe i komputerowe, warsztaty, seminaria, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki krajoznawcze, spacery nordic walking i wiele innych.

www.kolpingbochnia.pl

************ 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

Ks. Jan Nowakowski – prezes | Grażyna Rzepka-Płachta – przewodnicząca
Zbigniew Solak – zastępca przewodniczącej | Renata Morońska – skarbnik | Bartłomiej Gogola – sekretarz

Misja Dzieła Kolpinga

Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.

 

Cele Stowarzyszenia:
• kształtowanie osobowości członków, by byli dobrymi chrześcijanami, solidnymi fachowcami oraz świadomymi obywatelami;
• dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła katolickiego;
•  rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami;
• wsparcie osób bezrobotnych, starszych i młodzieży;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• przeciwdziałanie wszelkim formom patologii społecznych, w szczególności alkoholizmowi, narkomani i nikotynizmowi.


Stowarzyszenie swoje cele będzie realizować poprzez:
• solidną współpracę członków dla dobra własnego, swoich rodzin i całej parafii;
• organizowanie odczytów, konferencji, seminariów, pielgrzymek i innych rodzajów działalności formacyjnej;
• organizowanie kursów dokształcających w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych;
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami Rodzin Kolpinga i innych o podobnym profilu;
• prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych;
• prowadzenie działalności charytatywnej;
• wydawanie czasopism i publikacji.