Dane: ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia,  •  tel. 697 194 281  •  e-mail: ochronka.parafia@gmail.com

 Ochrona bierze swoją nazwę od chronienia, zachowywania i szanowania świętych obyczajów rodzinnych i jest dla owej najmniejszej braci Chrystusowej jakoby pospólnym domkiem macierzyńskim.
                                                                                                                                                   bł. Edmund Bojanowski

Ochronka „Pawełki” funkcjonuje od 1 września 2016 r. Organem prowadzącym tego niepublicznego przedszkola jest bocheńska parafia św. Pawła Apostoła, zaś pieczę nad nim sprawują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Zbudowany obiekt jest profesjonalnie dostosowany do potrzeb dzieci.

Personel Ochronki

Nauczyciel | dyrektor: s. lic. Damaris Chudzik
Nauczyciel: mgr Angelika Brydniak

Koncepcja pracy

W duchu założyciela zgromadzenia sióstr służebniczek, bł. Edmunda Bojanowskiego, który mawiał, że „dzieci nie słowem, ale życiem uczyć trzeba, jak żyć mają”, pragniemy wychowywać powierzone naszej opiece dzieci. To one są „największym skarbem Chrystusa Pana” i to od nich zależy przyszłość naszej Ojczyzny, mającej chrześcijańskie korzenie. W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku odpowiednie warunki do tego, aby mogło rozwijać się samodzielnie, odkrywać swoje uzdolnienia, podejmować szereg zabaw w warunkach bezpiecznych, sprzyjających ich rozwojowi. Założeniem pracy przedszkola jest integralne wychowanie w odniesieniu do systemu wartości chrześcijańskich. Dziecko wprowadzane w świat wartości moralnych, społecznych i kulturalnych kształtuje tutaj swoją osobowość. Na podstawie koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka oraz jego możliwości rozwojowe w danym okresie życia. Dostrzegamy wartość zabawy, a w miarę upływu czasu zwiększmy ilość zajęć praktycznych i dydaktycznych.

s. Wiktoriana Kita

Wizja

Ochrona, czyli urzeczywistnianie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

Misja

• Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości,
z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.

• Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawdę, dobro, piękno; na troskę o dobro wspólne i gotowość podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych, bazując
na konkretnych ideałach i wzorach osobowych, czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.

• Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych
i wychowawczych.

• Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych i wdrażanie
do urzeczywistniania ich w środowisku, a także włączanie rodziców w życie Ochronki, poprzez różne formy zaangażowania rodzin w uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe, w spotkania integracyjne, rekreacyjne i formacyjne.

• Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

FUNDAMENTEM pracy wychowawczej w Ochronce jest system wartości chrześcijańskich, wyrażający się w czterech najważniejszych podmiotach: BÓG – wychowanie do wiary i ufności, do poszanowania symboli i praktyk religijnych, wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej; CZŁOWIEK – wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności, do odpowiedzialności za siebie i innych, do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru; RODZINA  – wychowanie do miłości i wdzięczności, do radości i bezinteresownej służby, do odpowiedzialnego podejmowania ról; OJCZYZNA – wychowanie do umiłowania Ojczyzny i do postawy patriotycznej, do poszanowania przyrody, do zgodnego współistnienia w społeczeństwie.