Oficjalny plakat "Kolędników Misyjnych 2012" w diecezji tarnowskiej

Dzielmy się wiarą – te słowa będą towarzyszyć kolędnikom misyjnym, którzy we czwartek i w piątek (27 i 28 grudnia) udadzą się do domów i mieszkań w parafii. Uroczyste rozesłanie grup kolędniczych odbyło się w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia w naszym ko­ściele. Przyjmując kolędników będziemy mo­gli wesprzeć projekty realizowane przez polskich misjonarzy w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Kolęda będzie się odbywać w godz.: od 15.30 do 18.30. W domach i mieszkaniach na­szej parafii pojawią się pięcioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunami. Hasłem ich kolędowania są sło­wa: E KANGBI MABE TI E, co w ję­zyku sango w Republice Środkowoafry­kańskiej oznacza: Dzielmy się wiarą.

Ofiary przy tej okazji składane zosta­ną przekazane na sfinansowanie kilku nowych i kontynuację starych projek­tów związanych z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci z Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykań­skiej, Kamerunu, Brazylii i Wietnamu. Do Diecezjalnego Dzieła Misyjnego w Tarnowie wpłynęły głównie wnioski o finansowe wsparcie dożywiania, le­czenia i edukacji dzieci. Otwórzmy drzwi naszych domów i mieszkań, aby wesprzeć to przedsięwzięcie charytatywne, jedno­cześnie będące formą głoszenia dobrej nowiny o narodzeniu Zbawiciela.

Warto też podkreślić, że podsumowanie tegorocznego kolędowania dla dzieci w krajach misyjnych – w ska­li całej diecezji tarnowskiej – nastąpi na początku nowego roku, tym ra­zem w naszej parafii. XV Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych od­będzie się w sobotę, 12 stycznia. Roz­pocznie się ono o godz. 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem księdza bi­skupa. (mg)

Kolędnicy Misyjni – 2012 r.   >> kliknij